Integritetspolicy

Integritetspolicy – Cookies

Information om behandling av personuppgifter vid förfrågningar

Om du lämnar dina personuppgifter via en intresseanmälan på hemsidan lagrar vi dessa och använder för att kontakta dig för att förbereda hembesök och/eller administration av produkter och tjänster som du önskar beställa. Om du inte är intresserad av att köpa våra tjänster raderas dina personuppgifter. Klara rutan fönsterputs hanterar era personuppgifter för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig som kund. Skicka en faktura, ansöka om skatteavdrag och enkelt boka in en ny tid för fönsterputs nästa gång du ringer. De uppgifter som vi hanterar vilar på laglig grund och endast för att fullgöra våra förpliktelser enligt lag och avtal. Inga personuppgifter lämnas vidare till tredje part om du som kund inte har lämnat ditt samtycke till det. Och endast de uppgifter som du har lämnat till oss direkt eller till våra medarbetare är de som vi hanterar, samt uppgifter från offentliga register.

För oss är det självklart viktigt att du ska känna att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Klara rutan fönsterputs används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Klara rutan fönsterputs sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR).
Denna integritetspolicy är generell och gäller även digitala kanaler (t.ex. webbplats och sociala medier).

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vilka personuppgifter kan komma att samlas in?
När du besöker våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig. Dessa uppgifter kan till exempel utgöras av namn, adress, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, andra identifikationsuppgifter, information om vilka av Klara rutan fönsterputs tjänster du är intresserad eller platsinformation. Även bilder eller andra filer som du väljer att skicka via e-post eller genom ett formulär är personuppgifter.
Klara rutan fönsterputs komma att samla in tekniska data, det kan handla om IP-adress, enhets-ID, typ av webbläsare eller cookie information.
Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du besöker vår hemsida, anger dina personuppgifter i formulär, att du kommunicerar med Klara rutan fönsterputs i sociala medier, skickar ett mail eller anmäler ditt intresse för att köpa en tjänst.
Klara rutan fönsterputs har, liksom i stort sett alla kommersiella aktörer, placerat så kallade ”cookies” på vår hemsida. Genom dessa cookies kan vi komma att samla in uppgifter om hur du använder vår hemsida. Denna data utgör en statistisk grund som vi använder för att förbättra upplevelsen av, och informationen på, vår hemsida.
Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier kan vi komma att ta emot information rörande din profil på den tredjepartsplattform du valt att använda för att kontakta oss (t.ex. Twitter eller Facebook).
Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?
De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Klara rutan fönsterputs, för följande ändamål.
1. För att vi ska kunna kontakta dig, kommunicera med dig och tillhandahålla de tjänster du beställt.
2. För att kommunicera och administrera information och marknadsföringsaktiviteter som nyhetsbrev, erbjudanden med mera.
3. För marknadsföringsändamål, marknadsföring via post, e-post, telefonsamtal, sms/mms, sociala medier. Du kan välja bort utskick via mail eller sms genom länk i varje separat utskick.
4. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen
Vi behandlar personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden mot kund, eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler. Vi inhämtar ditt samtycke om att spara personuppgifter genom att du aktivt får klicka i en ruta när du gör din intresseanmälan.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter
Klara rutan fönsterputs kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott, eller om vi av någon annan anledning är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Rätt till information, feedback och att inge klagomål
Har du synpunkter på hur vi hanterar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss genom den mailadressen som finns.
Du kan begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade samt/eller att Klara rutan fönsterputs ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till data portabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Klara rutan fönsterputs på: klararutan2001@gmail.com.

Cookies
När du besöker vår hemsida använder vi cookies, vår användning av cookies kopplas inte till personlig identifierbar information på vår webbplats.
Klara rutan fönsterputs använder cookies för att ge er en mer användarvänlig webbplats.
Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

Ändring av denna integritetspolicy
Klara rutan fönsterputs kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår hemsida.